[2021]

GOURIDE

[Huai Dan, Huo Yan, Xuli, Qioa Ke Li, Fu Lan Ge]

gouride.bandcamp.com
photos: Mathieu Girard